ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Володимир-Волинська птахофабрика» (код ЄДРПОУ 00851376) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
Планована діяльність, її характеристика.
Видобування питних підземних вод з ділянки надр, де розташований водозабір ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (свердловини №1 (202) та №2 (249)), з метою забезпечення технологічних та господарсько-питних потреб підприємства.
Свердловини №№ 1 (202) та 2 (249) обладнані на водоносний горизонт у верхньокрейдових відкладах. Експлуатація ділянки надр проводиться наявним фондом обладнання.
Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення потреби у воді ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»
Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планована діяльність здійснюється на території с. Федорівка Володимир-Волинського району Волинської області. Свердловини №№ 1 (202), та 2 (249) розташовані на території підприємства.
ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» планує провести роботи з геологічного вивчення ділянки надр (свердловини №№ 1 (202) та 2 (249)), на основі яких буде складено звіт про геолого-економічну оцінку експлуатаційних запасів питних підземних вод і затверджено запаси у ДКЗ України, тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.
Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону..
Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» має на балансі 2 свердловини, які пробурені у період із 1969 по 1970 роки на глибини 120,0 та 100,0 м. Потужність підприємства з використання питних підземних вод для забезпечення виробничих та господарсько-побутових потреб – 1544,9 м3/добу та 502,97 м3/рік.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;
– дотримання умов спеціального водокористування;
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
– дотримання меж поясів ЗСО.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.
щодо територіальної альтернативи 1
Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Зона санітарної охорони суворого режиму – 30 метрів.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
атмосферне повітря – відсутній;
водне середовище – обсяги водокористування;
ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;
рослинний і тваринний світ – відсутній;
вплив на клімат і мікроклімат – відсутній;
вплив на техногенне середовище – відсутній.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище – відсутній;
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля
Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 13 (водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу).
Транскордонний вплив на довкілля відсутній.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
Надання запиту у Волинський регіональний центр з гідрометеорології на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у поверхневій воді водного об’єкту, про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планової діяльності.
Надання запиту до Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА на інформацію про величини фонових концентрацій забруднюючих речовин у атмосферному повітрі.
Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення планованої діяльності, аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації. А також надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту, врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання. Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде видача спеціального дозволу на користування надрами (геологічне вивчення в т.ч. дослідно-промислова розробка та видобування корисних копалин – питні підземні води) на ділянці надр, де розташований водозабір ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (свердловини №№ 1 (202) та 2 (249)), Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною службою геології та надр України
Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, 43027, м. Луцьк, вул. Київський майдан, 9, тел./факс (0332) 740 132, e-mail: [email protected].

Розділ новин: 

Коментарі