Нові механізми і можливості надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

З 1 квітня значно зросли та­рифи на газ та електроенергію. Постановою Кабміну України від 28 лютого 2015р. №106 «Про удосконалення порядку надання ­житлових субсидій» передбаче­но новий, спрощений порядок ­нарахування житлових субси­дій, який набирає чинності з 1 ­травня 2015р. (крім п.3 поста­нови). Пунктом 3 цієї постанови, передбачено, що до 15 квітня та ­до 1 листопада 2015р. підпри­ємствами, що надають послуги ­з газопостачання, електропос­тачання та централізованого опалення, будуть доставлені до споживачів бланки заяв про призначення житлової субсидії ­та декларації про доходи і ви­­трати. Таким чином кожне до­могосподарство одночасно з ­рахунком для оплати енерго­носіїв у квітні та жовтні 2015р. отримає бланки документів для перевірки права на призначення субсидії.
­Відповідно до норм вищезаз­наченої постанови:
P­призначення субсидії від­буватиметься на підставі лише двох документів, які суттєво ­спрощені, - заяви та деклара­ції (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб). ­Всі інші відомості, що необхід­ні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами), надсилаються організаціями, які надають ці послуги, на запит ­органів соціального захисту на­селення;
Pінформацію про доходи для ­призначення житлової субси­дії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної ­фіскальної служби та Пенсійно­го фонду;
Pзапроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на ­опалювальний період як рані­ше;
P­встановлюється автоматич­ний принцип надання субсидії на новий період (скасовується ­необхідність повторного звер­нення до органу соціального ­захисту населення для призна­чення субсидії на новий період у разі відсутності змін);
Pнадаватиметься право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла;
Pскасовуються обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім’ї (наявність двох та більше ­автомобілів, квартир чи будин­ків та інше), крім здійснення одноразової дороговартісної ­покупки на суму понад 50 про­житкових мінімумів;
Pскасовуються обмеження ­щодо наявності у складі домо­­господарства осіб працездат­ного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні.
­Однак посилюється відпо­відальність заявника за надані відомості, що використовуються ­для призначення житлових суб­сидій.
­ Право на отримання житло­­вих субсидій матимуть домо­господарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної ­норми житла та соціальних нор­­мативів користування послуга­­ми, перевищують розмір визна­ченого обов’язкового платежу.
­ З питання призначення жит­­лової субсидії необхідно звер­нутися до органів соціального захисту населення за місцем ­реєстрації. Документи для при­значення субсидії можуть бути ­надіслані до місцевого управ­­ління праці та соціального за­хисту населення поштою.
­Отже, на перший погляд ні­бито все зрозуміло. Однак в окремих випадках виникають певні нюанси, що непокоять тих ­споживачів, які раніше не ко­­ристувалися субсидіями. У ре­дакції накопичилися запитання від читачів з цього приводу, на які ми попросили відповісти завідуючу сектором прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ­Володимир-Волинського місь­квиконкому Тетяну Люту.
-Тетяно В’ячеславівно, як нараховуватиметься субсидія непрацюючим особам?
­-Субсидія надається осо­бі, зареєстрованій у житловому ­приміщенні і на яку відкриті осо­­бові рахунки щодо сплати кому­нальних послуг. Якщо у складі сім’ї є непрацююча особа, то ­субсидія на неї буде признача­тися з розрахунку прожиткового мінімуму працюючої особи за попередній календарний рік. У даному випадку це 1218грн.
­-Що робити тим громадя­нам, у яких прописані родичі, ­але вони фактично не прожи­вають за місцем реєстрації, відповідно, не користуються комунальними послугами і не приносять дохід у сім’ю?
-­У такому разі в управлін­­ня праці і соціального захис­­ту населення потрібно пода­ти підтверджуючий документ (довідку) з даними про те, де фактично (в якому місті чи країні) реально проживає ця людина. Такі підтвердження можна взяти у посольствах, консульствах, у роботодавців, можна надати копію договору ­про оренду житла – в залеж­ності від варіантів. Крім цього, ­у центрі надання інформацій­них послуг, який знаходиться у відділенні №3 «ПриватБанку» ­(вул. Кн.Василька, 16а), необ­­хідно зняти нараховані на осо­бу, яка не проживає за місцем реєстрації, комунальні послуги. Затим спеціально створеною комісією при управлінні праці ­будуть розглядатися представ­лені документи і прийматися рішення щодо призначення субсидії.
-Що потрібно знати тим, хто працює в інших містах на території України?
­-Цим людям потрібно зазна­чити у декларації свій чистий ­річний дохід, який вони отри­мали на руки. А достовірність даних перевірятиме управління праці і соціального захисту у ­податкових інспекціях за міс­­цем роботи цих осіб на терито­рії країни.
­-Чи можливе надання суб­сидії, якщо у квартирі немає лічильників на газ чи воду?
­-Субсидія нараховувати­меться, незалежно від наявності чи відсутності приладів обліку, але на встановлену соціальну ­норму використання енергоно­сіїв на одну особу. Наприклад, на централізоване та інди­віду­­альне опалення (теплопоста­чання) встановлено норму 13,65 кв. метрів опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 ­кв. метри на сім’ю (для пільго­виків передбачені інші норми).
-Чи можуть претендувати на отримання субсидії ті, хто ­має борги за комунальні по­слуги?
­-Відповідно до нового поряд­ку, що почне діяти з 1 травня, субсидія буде нараховуватися і боржникам. А борги у свою ­чергу відслідковуватимуть від­­повідні підприємства, що нада­ють комунальні послуги.
­-Чи обов’язкове дотриман­­ня норм споживання енерго­­носіїв, якщо нарахована суб­сидія?
-Субсидія нараховується на встановлені соціальні норми. ­Так на природний газ для інди­відуального опалення ця норма складає 7 кубометрів на 1кв. ­метр опалюваної площі на мі­сяць в опалювальний період, ­на електроенергію для індиві­дуального опалення – 65кВт.год на 1кв. метр опалюваної ­площі на місяць в опалюваль­ний період, на централізоване постачання холодної води (за відсутності централізованого постачання гарячої води) – 4 кубометри на одну особу на місяць та ін. За все, що буде ­використовуватися понаднор­­мово, сплачуватиме сам спо­живач.
­-Скільки відсотків від су­купного доходу сім’ї повинні ­платити споживачі за кому­нальні послуги?
­-Кожна сім’я має свій від­соток. Його можна вирахувати за наступною формулою: дохід сім’ї за 2014 рік : 12 місяців : ­кількість членів сім’ї : 2 : коефі­цієнт 2014р., що становить 1176 х 15%. Отриманий результат – це той відсоток від доходу, який ­обов’язково повинна сплачува­ти сім’я за комунальні послуги.
­-Яка передбачена відпо­відальність за внесення у декларацію недостовірних даних?
-Якщо споживач подасть недостовірні дані, він буде ­зобов’язаний повернути надмі­ру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії у подвійному розмірі.
-Чи входять до переліку комунальних послуг Інтернет і телефон?
­-Інтернет і телефон не є ко­­мунальними послугами, і суб­сидія на користування ними не призначається.
-Тарифи на газ і світло ­зросли з 1 квітня, а нова сис­тема нарахування субсидій набуває чинності з 1 травня. Чи доведеться тим особам, які раніше не мали субсидій, платити за квітень у повному обсязі?
-Не обов’язково. Субсидію можна оформити навіть на один місяць. Якщо це квітень 2015р., то документи можна подати в управління праці до кінця цього ­місяця, але за старою систе­мою. До речі, з цього приводу до нас уже звернулося чимало громадян.
Також Тетяна В’ячеславівна ­повідомила, що тим громадя­­нам, які на даний час уже ко­ристуються субсидіями, знову ­подавати документи не потріб­­но – для них подальше нара­хування субсидій робитимуть ­автоматично. Ті особи, що пре­­тендують на отримання субси­дій, заяви і декларації за новою спрощеною системою можуть подати у будь-який період, без часових обмежень.
­ Якщо у вас виникнуть труд­нощі із заповненням документів чи з’являться інші запитання, додаткову інформацію можна отримати в управління праці і ­соціального захисту за адре­сою: м.Володимир-Волинський, вул.Івана Франка, 8, каб. 7, 8, звернувшись особисто або за тел. 2-26-45.
Міла Сергєєва, м.Володимир-Волинський

Розділ новин: 

Коментарі